Forum Zero
ForumZero

Asya'nın Tarihi

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı onlybekir12

  • Kücük Üye
  • **
    • İleti: 80
    • Rep: 887
    • Cinsiyet:Bay
    • Profili Görüntüle

Tarihi


Asya kıtasının tarihi, tarih öncesi devirlere uzanmaktadır. Çeşitli kazılar ve arkeolojik araştırmalar neticesinde ele geçen iskelet, çömlek ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerden insan neslinin bu kıtada, diğer kıtalardan çok daha önceleri var olduğu, türlü medeniyetler kurdukları ve ilk insanın bu kıtada ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Kur'an-ı kerimde de ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselamın yasak edilen meyveden unutarak, önce Hz. Havva'nın ve sonra kendisinin yemesini müteakib, Cennet'ten çıkarılarak, yeryüzüne indirildiği; Adem aleyhisselamın
Lübnan Cumhuriyeti Güneybatı Asya’da ve Doğu Akdeniz kıyısında bulunan bir Ortadoğu devleti. Lübnan’ın kuzey ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrâil ve batısında Akdeniz bulunur. Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Ortadoğu ülkesidir. Başkenti Beyrut'tur. Tarihteki Fenike uygarlığının vatanı Lübnan ve kıyılarıdır. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır. Yüzölçümü 10,452 km², nüfusu 3.874.050 'dir. Nüfusu %70 Müslüman (Şii ve Sünni), %30 Hıristiyan'dır (K

Hindistan'da Serendip (Seylan) Adasına, hazret-i Havva'nın da Cidde'ye bırakıldığı ve iki yüz sene ağlayıp yalvarmalarından sonra tövbe ve duaları kabul edilerek Arafat ovasında buluştukları ve bunlardan çoğalan insanların Asya kıtasından yeryüzüne dağıldıkları haber verilmektedir.


Kıtanın tarihi, coğrafi bölgeleriyle ilgilidir. Orta Asya'nın bilinen ilk devleti Hun Devletidir ki, 500 sene hüküm sürdükten sonra dağıldılar. Meşhur Orta Asya göçleri meydana geldi. Çeşitli Türk devletlerinin hakim olduğu bölge halkı, Moğol İmparatoru Cengiz'in istilası neticesinde batıya göç etmek mecburiyetinde kaldı. Cengiz'in ölümünden sonra biraz azalan Moğol mezalimi daha sonra, Timur Hanın ( 1370- 1405) başa geçmesiyle adalete dönüştü. Timur, İslamiyetin adaletini Anadolu'dan Pasifik Okyanusuna kadar yaydı. Kurulan Gürganiyye Devleti 19. yüzyıla kadar devam etti. Daha sonra Gürganiyye Devleti İngilizlerin fitne ve fesadı ile yıkıldı. Ruslar, Orta Asya'yı; Çin ise Moğolistan, Doğu Türkistan, Tibet ve Çungarya'yı istila ettiler. Sovyet Cumhuriyetler Birliği yirminci asırda parçalandı ve Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettiler.


Hindistan'da bilinen ilk büyük krallık M.Ö. 582 senelerinde Saisunagalar tarafından kurulmuştur. Büyük İskender'in M.Ö. 327'de istila ettiği Hindistan'da, bu zamanların en büyük devletini Budistler kurdular. Sekizinci asır başlarında ( 711) Müslümanlar buralara kadar gelerek İslamiyeti yaydılar. Uzun zaman bu beldeye hakim olarak devletler kurdular. Son İslam devletinin yıkılmasından sonra başta İngilizler olmak üzere bazı devletlerin sömürgesi olan Hindistan, ancak 1947 yılında bağımsızlığına kavuşabildi.


Doğu Asya'da, tarihi en iyi bilinen memleket Çin'dir. Tarihi hakkında bilinen en eski bilgiler M.Ö. 1050 senelerine kadar uzanmaktadır. Çeşitli medeniyetlerin kurulduğu Çin, Ön Asya'daki Mezopotamya'ya benzemektedir. 1854 senesine kadar dışarı ile (Çin hariç diğer ülkelerle) irtibatı olmayan Japonya hakkında fazla bir bilgi elde edilememiştir.


Ön Asya tam manasıyla medeniyetlerin beşiğidir. Mezopotamya'da Akkadlar, Sümerler, Babil, Hititler, Asurlar, Persler zamanımıza kadar eserleri kalabilen medeniyetler kurmuşlardır. Perslerden sonra kurulan Roma İmparatorluğu ve devamı olan Bizans ( Doğu Roma İmparatorluğu) bölgeye hakim oldu. İslamiyetin Mekke'den bütün dünyaya yayılmaya başlamasıyla birlikte bütün devletler ve medeniyetler yerini İslam devletlerine ve İslam medeniyetine bıraktı. Hz. Muhammed (SAV) zamanında başlayan ve büyük boyutlara ulaşan İslamiyetin yayılması ve insanların hak dini öğrenmeleri, Hulefa-i raşidin ( 4 büyük halife) Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar devrinde bütün dünyaya ulaştı. Atlas Okyanusundan Çin'e kadar, Hindistan'da Pencap'a, kuzeyden güneye her yere İslamiyetin adaleti, huzur, emniyet ve saadeti götürüldü. Birinci Dünya Savaşına kadar Osmanlıların ve Müslümanların elinde bulunan Ön Asya, çeşitli entrika ve harplerle parçalandı. Bu işte en büyük rolü İngilizler ve onlarla içli dışlı olup birlikte hareket ederek Ortadoğu'yu ele geçiren bölücü gruplar oynadı.


Ön Asya Uygarlıkları
İran
Bu uygarlığı yaratan Ari'ler olup m.ö.9 yy. dan itibaren İranda 2 devlet kurmuşlardır.
A) MEDLER

İran'da ilk siyasalbirliği sağlamışlardır. Urartıları yıkıp Anadoluya gelen M.Ö 585 Kızılırmak savaşından sonra Anadoluyu Lidyalılarla paylaşan, Babillerle birleşip Asuru yıkan Kapadokya'ya hakim olan Medleri Persler yıkar.
B) PERSLER
İrana hakim olduktan sonra yayılma siyasetine yönelen persler ; lidyalıları, babilleri, İonları yıkacak Egeden Hint'e uzanan bir imp. kuracaklardır. Persler aşırı büyümenin yönetsel sorunlarını ortadan kaldırmak için sahip oldukları bölgeleri "Sadrap" adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir.
İlk düzenli posta örgütü kurukmuştur.
İlk iran parasını bastırmışlardır.
Monarşik yönetim ve idari örgütlenme ile Helenistik ve Batı uygarlıklarını etkilemişlerdir.
Gerek Ticareti geliştirmek, gerek sadraplar arası ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla , askeri stratejik amaçla Efes'ten - Sus'a uzanan Kral yolunu yapmışlardır.
Dinleri hlak afelsefesi niteliğinde olup "Zerdüşlük" ortay koyduğu "manhenizimdir" En büyük Tanrıları iylik tanrısı olan "Hürmüz" ; kötülük tanrısı "Ehrimendir."
Ateş kutsal sayılır ve tapanlara Mecus denilir.
İyon ayaklanması ile başlayan Pers savaşları Yunanlılara yenilerek Ege'den çekilen persler M.Ö. 330 GAOGAMELA SAVAŞI'nda Büyük İskendere yenilerek yıkılır.
Perslerin yıkılması ile Helenistik dönem başlar.
FENİKELİLER

Sami kökenli halklarca kurulmuş olup Sur, Sidon, Sebal, Ugarit adı verilen ve "ticari rekabetten dolayı" birleşemeyen şehir devletler tarafından oluşur.
Kuruldukları bölgenin tarım ve hayvancılığa uygun olmayışından dolayı denizciliğe yönelen Fenikeliler ilk deniz Ticaret Kolonilerini kurmuşlardır.
Denizcilikte çok ileri olmalarına rağmen kolonicilikte İon ve Yunan kadar başarılı olmayışlarının nedeni ele geçirdikleri bölgelerde yurt edinmeyi değil Kar ve Ticareti amaçlamışlardır.
Uygarlığa en büyük katkıları 22 harften oluşan (M.Ö. 1250) İlk alfabeyi bulmuşlardır. Bu alfabeyi İonlar-Yunanlılara, Yunanlılar-Romalılara, Romalılar Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. (Simgesel değil Harf Yazısıdır.)
Denizcilikte sayesinde eski doğu ve ön asya uygarlıklarını Ege Havzasına TaşıyarakAkdeniz Uygarlıklarını ege havzasına taşıyarak Akdeniz Uygarlıklarının temelini atmışlardır.
Fenikeliler akdeniz egemenliğinden kaynaklanan İlk çağın en uzun süreli savaşı olan PÖN (Kartaca) Sasvaşlarında Roma tarafından yılıkmıştır. (M.Ö 264 - M.Ö. 146)
İBRANİLER

Suriyenin güneyinde Sami kökenli halklarca kurulan ve en parlak dönemini Hz.Davut ve Süleyman zamanında yaşayan daha sonra ise bölünmüşlerdir. İsrail devleti Asurlar tarafından yıkılmıştır. Yahudi devleti ise Babiller Tarafından yıkılmıştır. İbranilerin en büyük özelliği "tarihte, kitaplı (tevrat) peygamberli(Musa) ve tek tanrılı din sistemini (musevilik) benimseyen toplumdur. Peygamber tarafından yönetilen İbraniler, kendilerini üstün görüp didni ulusallaştırdıkları için musevilik başka toplumlara yayılmamıştır.


ORTA ASYA UYGARLIĞI: (Soru - Cevap Şeklinde İşlenmiştir)


Soru-Cevap: Orta Asya uygarlığının geçmişi ne zamana dayanır?


Cevap: Yontmataşa dayanır.

Soru-Cevap: Orta Asya uygarlığında maden işletmeciliği hangi uygarlıklardan önce başlamıştır?

Cevap: Çin, Hint ve Avrupa uygarlıklardan önce başlamıştır.
Soru-Cevap: Orta Asya'ya tanıklık eden merkezler nelerdir?
Cevap: Anav-Abakan
Soru-Cevap: Tarihteki ilk büyük göç hangisidir?
Cevap: Orta Asya Göçlerdir.
Soru-Cevap: Çin hangi alanlarda Türklerden etkilenmiştir?
Cevap: Maden işleciliği ve askerlik alanlarında Türklerden etkilenmiştir.
Soru-Cevap: Çin hangi kültürlerin sentezi sonucu oluşmuştur.
Cevap: Türk, Tibet, Moğol kültürleri
Soru-Cevap: Çin özellikle "seramik" sanatının gelişiminde etkin rol oynayan neden nedir?
Cevap: Madenlerin az olmasından dolayı.
Soru-Cevap: Çinde mimarinin gelişmesinin nedeni nedir?
Cevap: Buda İnanacından dolayı mimari gelişmiştir.
Soru-Cevap: Çinde toplumsal ve siyasal yapı nasıldır?
Cevap: Toplumsal yapı köleci ; siyasal yapı feodaldır.
Soru-Cevap: Çinde ne tür inançlar görülmüştür?
Cevap: Sinizm, Taoizim, Konfiçyunizim, Budizim
Soru-Cevap: Baharat yolu aracılığı ile Akdenize açık bir şekilde gelişen uygarlık hangisidir?
Cevap: Hindistan
Soru-Cevap: Hindistan'ın yerli halkı olan Arilerin Kast Sistemin getirmekteki amacı nedir?
Cevap: Egemenlikleri altındaki halkların kendilerine karışmasını önlemek.
Kast Sınıfları: brahmanlar, kışatriyalar, vassiyalar, südralar
Soru-Cevap: Hindistan'da ne tür buluşlar yapılmıştır?
Cevap: İlk pamuk Tarımı yapılmıştır, Dil biliminin Temelleri atılmıştır, rakamlar bulunmuştur.
Soru-Cevap: Mezopotamya'ya yerleşen ilk uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Site devlet aşaması ilk hangi uygarlıkta başlar.
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: İlk kez yazıyı bulan uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: İlk yazılı kanunları hangi uygarlık yazmıştır?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Tarihte ilk yazılı eserleri Hangi uygarlık vermiştir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: tarihte ilk savaş arabalarını yapan uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Tarihte ilk düzenli ve sürekli ordu hangi uygarlık zamanında kurulmuştur?
Cevap: Akadlar Tarafından
Soru-Cevap: İlk kez yıktıkları siteleri birleştirerek merkezi birliği sağlayan uygarlık hangisidir?
Cevap: Akadlar
Soru-Cevap: Tarihte ilk İmparatorluk hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?
Cevap: Akadlar
Soru-Cevap: İlk Sistemli anayasa hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?
Cevap: Babiller tarafından Hamurabi yasaları
Soru-Cevap: Hamurabi yasaları neyi amaçlar?
Cevap: Mutlak otoriteyi güçlendirmeyi amaçlar.
Soru-Cevap: Hamurabi kanunları gücünü nereden alır?
Cevap: ordu ve yasalardan alır.
Soru-Cevap: Anatominin temelleri hangi uygarlık tarafından atılmıştır?
Cevap: Babiller
Soru-Cevap: Tarihte İlk mutlak krallık hangisidir?
Cevap: Babil
Soru-Cevap: Son Mezopatamya Uygarlığı hangisidir?
Cevap: Asurlar
Soru-Cevap: İlk kara ticaret kolonilerini kuran uygarlık hangisidir?
Cevap: Asurlar
ASURLAR: